201804.10
1

Vijftien tips voor het schrijven van een bezwaarschrift

tips bezwaarschriftWanneer u wordt geconfronteerd met een besluit van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar maken. In uw bezwaarschrift legt u dan uit waarom het besluit niet in stand kan blijven. Maar hoe werkt het instellen van bezwaar eigenlijk? Aan welke wettelijke eisen moet een bezwaarschrift voldoen? En hoe zorgt u ervoor dat de zaak in bezwaar tot een goed einde wordt gebracht zodat u niet naar de rechtbank of bijvoorbeeld de Raad van State hoeft om te procederen?

Hieronder de vijftien beste tips om succesvol te procederen in bezwaar.

1. Lees het besluit waartegen u bezwaar wilt gaan maken goed door
Op het moment dat u een besluit ontvangt, is het belangrijk dat u het besluit goed doorleest. Schrijf voor uzelf puntsgewijs op met welke onderdelen van het besluit u het allemaal niet eens bent. Dat lijstje is op een later moment een goed handvat voor het schrijven van uw bezwaar. Ook zorgt dat ervoor dat u in het bezwaarschrift alle geschilpunten aan de orde stelt. U zal namelijk niet de eerste zijn die pas in een (te) laat stadium constateert dat in het bezwaarschrift niet alles aan de orde is gesteld.

2. Zoek op wat de termijn is voor het indienen van het bezwaar en noteer die termijn in uw agenda
Nagenoeg altijd staat onderaan het besluit een zogenaamde ‘rechtsmiddelenclausule’. Daarin staat uitgelegd wat u kunt doen als u het niet met de inhoud van het besluit eens bent. Meestal staat er aangegeven binnen welke termijn (vaak zes weken) u bezwaar kunt maken en naar welk adres u het bezwaarschrift kunt toezenden. Noteer het einde van de termijn in uw agenda en plaats ook enkele weken voor het aflopen van de bezwaartermijn een reminder. Op die manier verliest u het besluit niet uit het oog en voorkomt u dat het bezwaar te laat wordt ingediend. Let op: de termijn voor het indienen van bezwaar start niet op het moment dat u het besluit ontvangt maar op de dag van bekendmaking van het besluit.

3. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift voldoet aan alle wettelijke vereisten
Als het bezwaarschrift niet voldoet aan alle wettelijke vereisten en u herstelt dat niet nadat u daarvoor gelegenheid hebt gekregen, dan loopt u het risico dat het bezwaar niet inhoudelijk wordt beoordeeld. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • De gronden van het bezwaar.

4. Maak duidelijk tegen welk besluit u precies bezwaar maakt
Deze tip klinkt logisch maar toch gaat het op dit onderdeel zo nu en dan fout. Zorg ervoor dat volstrekt duidelijk is tegen welk besluit uw bezwaar zich richt. Wij adviseren u om een kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als bijlage mee te sturen.

5. Als u bezwaar maakt voor een ander, zorg dan voor een schriftelijke machtiging
Als u voor iemand anders bezwaar maakt, zorg er dan voor dat u van die ander een schriftelijke machtiging krijgt om de bezwaarprocedure te voeren. Het bestuursorgaan kan u naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift namelijk vragen om een schriftelijke machtiging te tonen. Doet u dat niet binnen de gestelde termijn, dan bestaat het risico dat het bezwaarschrift niet verder in behandeling wordt genomen.

6. Schrijf gronden in het bezwaarschrift
Het belangrijkste is dat uw bezwaarschrift is voorzien van zogenaamde gronden. Dat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent. Als u bezwaar maakt zonder dat u gronden in uw bezwaarschrift opneemt, krijgt u vaak éénmaal de gelegenheid om die gronden alsnog in te dienen. Doet u dat dan niet, dan loopt u het risico dat het bezwaar niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen. Op het moment dat u in het bezwaarschrift direct één of meerdere gronden opneemt (hoe beperkt van omvang ze ook zijn) dan voorkomt u dat het bestuursorgaan het bezwaar aan de kant kan schuiven zonder het inhoudelijk te beoordelen.

7. U moet kunnen bewijzen dat het bezwaarschrift is bij het bestuursorgaan is ingediend
Dit is een onderdeel waarbij het vaak spaak loopt. Er wordt een bezwaarschrift op de post gedaan dat bij het bestuursorgaan niet aankomt. Als dan de termijn voor het indienen van bezwaar verstrijkt, ontstaat de vraag of het bezwaar inhoudelijk moet worden beoordeeld. De hoogste bestuursrechters zijn daarover duidelijk: u moet kunnen bewijzen dat het bezwaarschrift bij het bestuursorgaan is binnengekomen. U kunt dat onder andere bewijzen wanneer u het bezwaarschrift per aangetekende post hebt verzonden of door het bezwaarschrift aan de balie van het bestuursorgaan in te dienen en op een kopie een datum met ontvangststempel te laten plaatsen. Ook verzending per gewone post of per fax is mogelijk maar wij adviseren u dan wel om dit ruim voor het einde van de bezwaartermijn te doen én om ervoor te zorgen dat u vóór het aflopen van de termijn in het bezit bent van een ontvangstbevestiging. Blijft de ontvangstbevestiging uit, bel er dan achteraan en dien het bezwaarschrift zo nodig nogmaals per aangetekende post in.

8. Pas op met indiening van het bezwaarschrift per e-mail
Op veel besluiten staat een e-mailadres van de persoon die de zaak in behandeling heeft. Maar pas op. Hoewel tegenwoordig veel correspondentie per e-mail wordt verzonden, is dat in bezwaarzaken (vaak) niet toegestaan. Wij adviseren u om die reden om voor een andere optie te kiezen.

9. Vraag het onderliggende dossier op
In de bezwaarprocedure gaat het bestuursorgaan de genomen beslissing heroverwegen. Dat gebeurt niet enkel op basis van uw bezwaarschrift en het genomen besluit, maar op basis van alle stukken die het bestuursorgaan over de kwestie in bezit heeft. Dat zijn geregeld ook opgestelde rapporten of adviezen die u niet kent. Vraag daarom in uw bezwaarschrift altijd om een afschrift van het complete onderliggende dossier en bestudeer dat kritisch. Leest u iets waar u het niet mee eens bent, dan kunt u altijd een aanvulling op het bezwaarschrift indienen.

10. Schrijf in het bezwaarschrift niet alleen de gewenste uitkomst op maar probeer inzichtelijk waarom het besluit waartegen u bezwaar maakt onjuist, onbegrijpelijk of onvolledig is.
Het gaat hier om een subtiel maar belangrijk verschil. Vaak schrijven bezwaarmakers -al dan niet uit frustratie- in het bezwaarschrift op wat de gewenste uitkomst van de bezwaarprocedure is. Op zichzelf is dat niet verkeerd, maar het is belangrijk dat u zich beseft dat het in de bezwaarprocedure gaat om een heroverweging van het besluit. Het bestuursorgaan zal dus onder meer moeten beoordelen of het besluit past op de wet, of het voldoende is gemotiveerd en of het aan alle overige vereisten voldoet.

11. Probeer argumenten zoveel mogelijk te onderbouwen
Op het moment dat u in het bezwaarschrift iets stelt, is het aan u om dat te onderbouwen. Algemene verwijzingen naar personen of instanties zijn vaak niet voldoende. Verwacht niet dat het bestuursorgaan zomaar navraag gaat doen bij de personen waar u in het bezwaarschrift naar verwijst. Wees om die reden concreet en voeg zoveel mogelijk bewijsstukken bij het bezwaarschrift. Hebt u veel bewijsstukken verzameld, maak dan aan het einde van het bezwaarschrift een lijst met bijlagen en voeg die achter uw inhoudelijke bezwaarschrift. Wanneer u naar internetbronnen verwijst, is het handig om naast een afdruk van de internetpagina ook een URL in het bezwaarschrift te plaatsen. Op die manier kan de pagina later door het bestuursorgaan goed worden bekeken.

12. Onderzoek of er buiten de bezwaarprocedure om een oplossing gevonden kan worden.
Een van de belangrijkste adviezen is om na de indiening van het bezwaarschrift niet stil te zitten. Wanneer u niets doet, dan volgt er vanzelf een (juridische) beoordeling van het bezwaarschrift. Het gebeurt echter geregeld dat wanneer partijen buiten de bezwaarprocedure om met elkaar om de tafel gaan zitten en kijken naar een oplossing, die oplossing ook daadwerkelijk gevonden wordt. En dat kan een uitkomst zijn die in de bezwaarprocedure niet te halen valt. Onderneem dus actie en bel de verantwoordelijke medewerker van het bestuursorgaan eens op. Slechter kan het er niet van worden en wellicht boekt u succes.

13. Vraag om schorsende werking
Bezwaarschriften zorgen doorgaans niet voor schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft tot het moment dat er op bezwaarschrift wordt besloten. Zeker in zaken waarbij u door het besluit wordt geraakt (bijvoorbeeld een vergunning die wordt ingetrokken of een geldbedrag dat u dient terug te betalen), is het zinvol om uit te leggen waarom het besluit zo ingrijpend voor u is en om te vragen of er schorsende werking aan kan worden toegekend. Ook hierbij geldt weer: u heeft niets te verlezen. Wil het bestuursorgaan niet meewerken en zijn de gevolgen van het besluit voor u groot en ingrijpend? In dat geval heeft u de mogelijkheid om een zogenaamde voorlopige voorziening (spoedprocedure) te starten bij de rechtbank. U kunt de rechter dan -onder meer- vragen om het besluit tijdelijk te schorsen zodat u niet langer wordt geraakt door de gevolgen. Wij adviseren u om in dit geval een gespecialiseerde advocaat bestuursrecht in te schakelen.

14. Onderzoek of u recht heeft op schadevergoeding
Het bestuursrecht geeft u mogelijkheden om schadevergoeding te vragen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u in bezwaar (of in beroep of hoger beroep) in het gelijk bent gesteld. Alle schade die het gevolg is van het onrechtmatige besluit kunt u vorderen. Een groot verschil met de civiele rechter is dat wanneer u die schade vordert bij het bestuursorgaan (en indien die schadevergoeding wordt afgewezen later bij de bestuursrechter), u bij afwijzing van de vordering niet te maken krijgt met een proceskostenveroordeling. Het vorderen van schadevergoeding kan dus vrijwel zonder risico’s. Let echter goed op. Er gelden nogal wat regels voor schadevergoedingszaken in het bestuursrecht. Laat u daarom altijd goed voorlichten door een gespecialiseerde advocaat.

15. Schakel een deskundige advocaat in
Het is belangrijk om altijd iemand met verstand van zaken naar uw dossier te laten kijken. Want u kunt nog zo bekend zijn met het probleem dat er speelt, een gespecialiseerde advocaat in het bestuursrecht is onafhankelijk, benadert uw probleem juridisch en weet op welke wijze hij het bestuursorgaan zo goed mogelijk kan dwingen om uw kant op te redeneren.

Hebt u vragen of een procedure waarin u deskundige hulp wil ontvangen, dan staan onze gespecialiseerde advocaten direct voor u klaar. Neem gelijk vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.