201808.07
1

VOG – verklaring omtrent het gedrag – wat moet u weten?

VOG aanvragenVOG

Een VOG wordt meestal aangevraagd op het moment dat u aan het solliciteren bent. Vaak verlangt de werkgever dat u een VOG inlevert. Maar wat is dat eigenlijk, een VOG? VOG staat voor ‘Verklaring omtrent het gedrag’. Dat is geen verklaring waarin staat dat uw gedrag goed is geweest maar het is een verklaring die inhoudt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het werk dat u wilt gaan verrichten. Dat oordeel wordt voornamelijk gebaseerd op uw justitiële documentatie. In de volksmond ook wel ‘het strafblad’ genoemd.

De aanvraag kunt u doen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Het COVOG neemt uw aanvraag in behandeling en bekijkt uw justitiële documentatie, gegevens uit de registers van de politie en overige stukken.

De beoordeling van uw VOG aanvraag

De beoordelaar bekijkt uw justitiële documentatie en kijkt voor een bepaalde periode terug (de terugkijktermijn). Meestal is de terugkijktermijn een periode van vier jaar maar in sommige gevallen kan de terugkijktermijn korter of langer zijn. Staat er in de periode van de terugkijktermijn iets op uw justitiële documentatie, dan wordt getoetst aan het zogenaamde ‘objectieve criterium’. Dat criterium houdt in dat beoordeeld wordt of, als de feiten op uw justitiële documentatie zich nogmaals zouden voordoen, dat een risico is voor de samenleving of een belemmering vormt voor de uitoefening van uw taak of werkzaamheden. Voor de beoordeling zijn er speciale screeningsprofielen die worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een risico voor de samenleving of een belemmering voor de uitoefening van de functie.

Als er op basis van het objectieve criterium aanleiding bestaat om tot weigering van de VOG over te gaan, is de vervolgstap om te toetsen aan het ‘subjectieve criterium’. Kort gezegd gaat het daarbij om een belangenafweging. Gekeken moet worden of uw persoonlijke belang bij het verkrijgen van een VOG zwaarder moet wegen dat het maatschappelijk belang van het beschermen van het objectieve criterium. Hierbij wordt naar tal van aspecten gekeken zoals de hoeveelheid keren dat u met justitie in aanraking bent gekomen, de ernst van de strafbare feiten, de tijd die is verstreken sinds de feiten zijn gepleegd en de leeftijd van de aanvrager. Ook informatie van hulpverlenende instanties of de reclassering kan hierbij van pas komen. Let op, veel informatie die voor dit subjectieve criterium van belang kan zijn, zit bij het COVOG niet in het dossier. Hieronder leggen wij uit wat u in dat verband kunt doen.

Komt men tot de conclusie dat de VOG niet kan worden verleend, dan wordt uw aanvraag niet direct afgewezen. U krijgt de mededeling dat het voornemen er is om de VOG te weigeren en u krijgt de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Zienswijze indienen

Maak altijd gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Geregeld leidt het indienen van een zienswijze alsnog tot het toekennen van de VOG.

De vraag is wat u precies in de zienswijze moet opschrijven. En hoewel dat een eenvoudige vraag lijkt, is een simpel antwoord moeilijk te geven. Iedere zaak is uniek en wat bij de ene persoon een goed argument is, hoeft dat bij de ander niet te zijn. Uiteraard helpt het om uit te leggen waarom u belang heeft bij een VOG, maar wellicht nog beter is om aandacht te besteden aan het feit dat de kans op een herhaling van de feiten die op uw justitiële documentatie staan, zeer klein is. Leg bijvoorbeeld uit dat uw levensstijl is veranderd, dat het spreekwoordelijke roer is omgegooid of dat er hulpverlening is ingeschakeld. En schrijf dat niet alleen, maar probeer het zoveel mogelijk te onderbouwen. Voeg bijvoorbeeld een verklaring van uw bewindvoerder of maatschappelijk werker bij uw zienswijze. Anders gezegd: probeer uw stellingen zoveel mogelijk met stukken te onderbouwen.

Aangezien de belangen bij het verkrijgen van een VOG vaak groot zijn, adviseren wij u dringend om in het stadium van de zienswijze direct een advocaat in te schakelen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in VOG-zaken en kunnen altijd met u op zoek naar goede argumenten en een creatieve oplossing.

 Bezwaar tegen afwijzing VOG

Mocht de zienswijze niet tot een ander oordeel leiden, dan wordt uw aanvraag afgewezen. Daarmee is de zaak nog niet klaar want u heeft dan zes weken om tegen die beslissing in bezwaar te gaan. Ook voor het indienen van bezwaar is het zinvol om bijstand van een gespecialiseerde advocaat te vragen. Een bezwaarschrift indienen is niet moeilijk, maar zorgen dat u in het gelijk wordt gesteld vaak wel. Wilt u toch zelfstandig bezwaar maken, kijk dan eens op ons blog waarin wij u de vijftien beste tips geven voor het schrijven van een bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening bij VOG

Besluit u om bezwaar te maken, dan loopt u vaak tegen het probleem aan dat uw potentiële werkgever uw VOG wil ontvangen voor een bepaalde datum. In dat geval kunt u de bezwaarprocedure niet afwachten en moet de zaak met spoed worden afgehandeld. In dat geval kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Wilt u over dat traject meer informatie? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag op weg.